Přišel podzim a dokončovací práce na Hrách mocných jsou v plném proudu. V tomto článku vám přinášíme ochutnávku z inspirační sekce knihy, konkrétně dvě ukázkové postavy (včetně ilustrací) a jednu nestvůru z bestiáře. Autorem obrázků je Ondřej „Rimbo“ Hanzlík, jehož práce na Bestiáři pro DrD II se setkala s velmi příznivou odezvou.

V příručce najdete celkem čtyři ukázkové postavy. Každá z nich je zasazena do prostředí lešského království, které vzniklo jako rámec ohraničující všechny inspirační kapitoly a příklady. Jedná se o mocné hrdiny s propracovanou minulostí a vztahy k ostatním postavám. S některými z nich jste měli možnost se setkat v rámci ukázkových her na GameConu 2013.

Soutěž v časopisu Drakkar

V říjnovém (40.) čísle časopisu Drakkar můžete soutěžit o výtisk Her mocných! Stačí vyřešit zadání a poslat odpověď na emailovou redakční adresu drakkarlod@centrum.cz. A nyní již k ukázkám.

Inkvizitorka Morena

Jako vyšetřovatelka zneužívání magie a černokněžnictví jsem přišla do styku s tolika ohavnostmi, že by jejich soupis naplnil celé knihovny a uvrhnul černé chmury i na proslulého brolnského kata. Nedomnívejte se ale, že tím nejhorším, s čím se inkvizitor setká, jsou prokletí černokněžníci, jejichž duše bloudí po stezkách nemyslitelného šílenství, zatímco tělo dlí mezi ohavnými zrůdami povolanými ze samotného pekla.
Ano, proslulý nekromant Dagmir Šarkan děsil svými čarami celý kraj, než zhynul mou rukou. Jeho tělo, spolu se vším, co bylo nalezeno v jeho doupěti, muselo být beze svědků spáleno, protože pouhý pohled na pozůstatky Šarkanova konání znamenal hrozbu pro udržení zdravého rozumu a víry v dobro. Avšak ani stvůry jako byl Šarkan nenaplňují mou duši takovým smutkem, jako má denní zkušenost se zdánlivě nevinnými muži i ženami, služebníky Církve a zbožnými lidmi, kteří upadli do osidel temných čar.
Lidská chtivost, hloupost a lehkomyslnost jsou toho příčinou, že zprvu bezúhonní lidé páchají ohavnosti, nad nimiž zůstává rozum stát. Do té míry je ten nešvar po celé zemi rozšířen, že nikdo nemůže být si svým svědomím jist. Dnes ještě ryzí boží služebník, zítra již otrok démonů. Knih černokněžných je snad co do počtu více než svazků neškodných, kolují z ruky do ruky a svádí srdce prosťáčků. I ten nejbezvýznamnější učedník, jakmile se naučí číst a psát, hned se pídí po magických knihách a zakázaných učeních, aby si čarami pomohl ve svém bídném žití.
Není radno nechat se zmást dobrou pověstí či nevinným vzhledem. Ať prelát, novic či ozbrojený řeholník, každý jeden může ukrývat odporné tajemství. Tato nákaza se nevyhýbá městům, vsím, ani osamělým klášterům. Smutek o to větší mě zachvacuje, když vzpomenu, jak nedůsledně se k této bolesti staví ti, kdož o konání církve rozhodují. I sám biskup Waldkart, jehož mám v nejvyšší úctě, počíná si zhusta příliš lehkomyslně, vinu přistižených všemožně zlehčuje a proti mé horlivosti pokládá výhrady. Já však vím, že by bylo neodpustitelným selháním jakkoli polevit v boji proti zlu, jež hodlá zachvátit Církev Svatou prostřednictvím samotných jejích služebníků.

Hranice: Tělo 8, Duše 8, Vliv 10
Povolání: Bojovník 3, Kejklíř 4, Zaříkávač 5, Lovec 2, Zvěd 2, Mág 5, Inkvizitor (5 ZS)
Postavení: Cíkev Svatá – Soudkyně boží a strážkyně jeho spravedlnosti i svatosti – (2)
Nástroje pro magii: Návod (lstivě) – z doupěte Dagmira Šarkana zůstal po jeho smrti zachován pouze jediný předmět, grimoár neznámého původu. Ten zaujal Morenu tím, že kromě obvyklých magických návodů obsahuje rovněž popisy působení čar na lidské chování. Morena se domnívá, že jí může být prospěšný při odhalování pokoutných černokněžníků. Protože si ale není jista, jak by se její spolupracovníci zachovali, kdyby u ní svazek našli, pečlivě jej skrývá.

Černokněžník Vladis

Nepocházím z tohoto kraje a nemůžu ho tedy zvát svým domovem, přestože zde žiji již osm let. Dvůr Bořivojův mi poskytl pohostinnost, která přísluší osobě mého významu, leč můj původ leží v zemi velkolánské, v kraji zelených plání, slaného větru a žitné pálenky. Zde jsem vyrostl z chlapce v muže, ze syna obchodníkova v učence převyšujícího vědomostmi biskupy i královské rádce. Zde jsem našel útočiště knížecího dvora, kde jsem se věnoval vznešeným vědám alchymickým, astrologickým a theurgickým. Povrchní mysl aristokratů však zřídkakdy ocení skutečné umění čarodějné, a tak i mně se stalo, že jsem byl nakonec nucen opustit svého chlebodárce a vydat se na cesty.
Během let putování, nejrůznějšího strádání a neustálého prohlubování znalostí magie jsem se zdokonalil v umění nejvyšším, umožňujícím vdechnout život mrtvé hmotě. Pro tyto vznešené cíle jsem byl naneštěstí nucen používat i prostředků obecně opovrhovaných, jakými jsou těla zemřelých tvorů. Postupně již mi nebylo možné bezpečně pobývat v zemi velkolánské, rozhodl jsem se tedy uchýlit se do království lešského, kde ještě Církev, jež tak ráda svazuje ruce mistrům magie, nezapustila plně své kořeny.
Přízeň markraběte Bořivoje, štědrého mecenáše umění čarodějných, zajišťuje mi nyní možnost nerušené práce. Zatímco povrchní a hloupí šlechtici blouzní o výrobě zlata a věčném mládí, markrabě Bořivoj má vznešenější cíle. Věnoval mi plnou důvěru, když se mi svěřil se svým snem o neporazitelné družině bojovníků, která by vnesla strach do srdcí všech, kdo by se proti svému pánovi odvážili postavit se zbraní v ruce. Takoví válečníci by bojovali odhodlaně, neúnavně a nebáli by se smrti, protože by ve skutečnosti byli již mrtví. To je úkol, na kterém pracuji ze všech sil, neboť dobře vím, že až dosáhnu cíle, stanu se nejmocnějším mužem v zemi. Pak již mi nebude třeba podpůrců, jako je Bořivoj, protože si budu moci vzít, čeho se mi zachce.

Hranice: Tělo 6, Duše 10, Vliv 9
Povolání: Kejklíř 3, Zaříkávač 5, Mastičkář 5, Lovec 1, Šaman 2, Mág 3, Alchymista 5, Černokněžník (4 ZS), Divotvůrce (1 ZS)
Postavení: Dvůr markraběte Bořivoje – Mistr umění magických – (2)
Artefakty: Černá devítka vypadá jako naleštěný kus obsidiánu, ani velký, ani malý. Jeho moc se neprojevuje žádným viditelným způsobem. Je-li Černá devítka použita k magii oživování (dovednost Umělý život), pak svému majiteli přináší nebývalé úspěchy. S pomocí Černé devítky je například možno přitáhnout duši ze zásvětí a připoutat ji k mrtvé hmotě, takže takto stvořená bytost může přebývat v našem světě bez závislosti na svém stvořiteli. Díky tomu není nemožné dát život mnoha tělům současně.
Ocitnete-li se na delší dobu v blízkosti artefaktu, může se vám přihodit, že pojednou uslyšíte hlasy šeptající v devíti pekelných jazycích. Budete-li jim naslouchat dost často, nakonec jim počnete rozumět, a to bude zároveň klíč k vašemu úspěchu i začátek vaší cesty ke zkáze. Dokud však je Černá devítka úzkostlivě střežena Vladisem, nehrozí takový osud žádnému živému člověku. On totiž nemiluje lidskou společnost, a potrpí si mnohem více na přítomnost mrtvých než živých. Ne, nebýval takový odjakživa. To jeho spojenectví s Černou devítkou ho pomalu ale jistě mění.

Chravestův kruh

Charakteristika: 6 (zejména všechny druhy magie, smysly)
Sudba: 36
Hranice: Tělo 8, Duše 12, Vliv 10
Zvláštní schopnosti: Prastarý, Nezastavitelný (brání-li někomu v odchodu z kruhu), Masakr (magie), Talenty číhajícího tvora (mistr v místě, kde si políčil na kořist), Strážce kruhu (zdarma rozsáhle proti všem, kdo stojí uvnitř kruhu), Smrtící umění (za jeden zdroj dokáže zabít libovolnou magií), Dotek přízraku (jeho iluze působí na všechny smysly včetně hmatu), Všudypřítomný (má zdarma všechny obrany proti libovolným akcím uvnitř kruhu), Nezranitelnost (obyčejné zbraně)
Na první pohled jste v obyčejné vesnici zničené povodní. Jenže pak z ní zkusíte odejít. Jakmile vkročíte mezi trosky domu, přímo před sebou uvidíte výjev, v němž se ono stavení pod náporem vody sesouvá na zděšené lidi. Uděláte-li ještě krok, dům tentokrát pohřbí vás. Zkusíte to jinudy a smete vás dav prchající před živlem, zamotáte se do chaluh a rybářských sítí, zakousne se do vás vodník, nebo dostanete po hlavě kládou unášenou proudem. Ustoupíte do středu vsi a ta je náhle zase tichá, klidná a mrtvá. Tak vypadá jedna z podob Chravestova kruhu.
Chravest byl prý na úsvitu věků povolán jako strážce svého města. Vznikl splynutím duchů nejmocnějších předků a byla mu dána moc odvracet veškeré pohromy, které číhaly za branami. Zapomněli jej však opatřit silou proti nebezpečí zevnitř. Když pak byl jeho domov zničen přičiněním vlastního lidu, z bezmoci a zoufalství zešílel. Kdykoli od té doby zanikne nějaké město či ves podobným způsobem, Chravest se je snaží zase oživit. Naláká dovnitř lidi a nedovolí jim odejít, protože jedině obydlená obec je živá. Duch může ovládat i více kruhů naráz, pokud se všechny nacházejí v témže kraji.
Uvnitř Chravestova kruhu se nachází dům dosud naplněný vodou, běsnícími plameny, divokou bouří s krupobitím nebo bojujícími vojáky, podle toho, jakou tragédii na sebe zdejší obyvatelé přivolali. V tomto stavení leží věc, která stála u zrodu neštěstí. Může to být kniha kouzel, již během velkého sucha použila mlynářka, když se snažila přivolat vodu na své kolo, což se jí vymknulo z rukou. Nebo pec, v níž chtěl pekařský synek tajně připravit chléb pro žebráky, ale neuhlídal oheň. Či snubní prsten, který dostala jakási dívka od hledaného čarodějníka, a její otec netušil, že když si na něj pozve inkvizici, bude srovnáno se zemí celé hradiště. Takový předmět je srdcem kruhu – to on připomíná Chravestovi jeho dávné selhání a poutá jej k mrtvé obci. Pokud je zničen, duch se vzdá svého snažení místo oživit a zmizí.

Jak jedná:

- Jakmile v okolí zaznamená lidi, pokusí se je dostat dovnitř. Většinou magií mysli zjistí, po čem jeho oběti právě touží, a pak je naláká dokonalou iluzí. (oblíbené manévry: mocně a lstivě)
- Raději nechá své oběti zemřít hladem, než aby jim dovolil opustit svou obec. Zajímají ho však jen lidé a domácí zvířata, ostatním v odchodu nebrání.
- Platí na něj jen málo slibů a výhružek. Většinou jej však zaujme nabídka dodání dalších obyvatel či opravení domů, nebo naopak hrozba zarostení kruhu lesem či vymazání místa z paměti všech lidí.
- Chravest je stále ochráncem a nepustí do kruhu nikoho, kdo by chtěl ublížit někomu uvnitř.
- Pokud by v kruhu žilo alespoň týden tolik osob, kolik jich bylo v dané vsi či městě v době rozkvětu, bude nemrtvý považovat svůj úkol za splněný a místo opustí. Kruh však může zaniknout i opačným způsobem – pokud z něj zmizí poslední známky toho, že tam někdy žili lidé.

Jak bojuje:

- Jelikož Chravest vznikl splynutím mnoha duší, dokáže vnímat celý kruh naráz. Nelze proto nijak odvést jeho pozornost. (oblíbené manévry: obrana a lstivě)
- Rád využívá iluze toho, co se na daném místě skutečně stalo. Na protivníka začnou padat hořící trámy, dusí ho kouř, svalí se na něj kvílející člověk v plamenech, to vše se zjeví z ničeho nic a stejně rychle to zmizí, jakmile napadený couvne. (oblíbené manévry: mocně a lstivě).
- Když někdo vstoupí do domu, kde se nachází srdce kruhu, živly uvnitř mu budou vzdorovat a za každou cenu bránit v cestě, i kdyby ho měly zabít.

Jakou roli má v příběhu:

Kořist:
- „Narazili jsme na problém, pane. Pronásledovaní se schovali ve zničené osadě a my jsme se nedokázali dostat za nimi. Vymítač tam vidí jakousi bariéru, která nám brání ve vstupu. Také hovořil o tom, že i kdybychom se dostali do vsi, nepustí nás to ven. Jak odtamtud zachráníme uneseného prince, pane?“
Útočník:
- Po neuvěřitelném výkonu jsou postavy nařčeny závistivým, ale vlivným veleknězem Vrchslavem, že nejsou lidé, ale démoni. Duchovní požaduje boží soud – ten spočívá v průchodu prokletým hradištěm, zvaným Brány Pekel. Pokud se to družině podaří, má být upálena, nedokáže-li z Bran vyváznout, bude zproštěna viny.
Spojenec:
- „Pamatujte, první ze všeho je třeba získat důvěru obyvatel. Musí vás sami pozvat do města, prosit vás, abyste je ochránili před domnělými nájezdníky. Až to udělají, pobijte je. Je naprosto nutné, aby za hradbami nezůstal jediný živý člověk. Jen tehdy získáme past, kterou potřebujeme…“
Legenda:
- Starý alchymista Azoth přišel na způsob, jak jednou provždy zničit Chravesta. Jelikož se jedná o bytost složenou původně z mnoha duší, je možné ji opět rozložit – k tomu je však třeba vypátrat jména těch, z nichž duch vznikl.
- Po kraji se zničehonic vyrojila záplava světýlek, matoucích cestu. Jakmile se setmí, shlukují se kolem lidských příbytků a lákají obyvatele do lesů, kde číhají bludné kořeny, které se sem stáhly ze všech koutů země. Dvorní mystik soudí, že za podivným chováním nadpřirozených bytostí stojí obzvlášť silný Chravestův kruh, kam tito tvorové vodí zbloudilce. Jenže z čeho by mohl vzniknout, když v lesích nikdy nežili žádní lidé?
-- Celé to začalo, když lovci pokladů odkryli v divočině část prastarého města, pohřbeného pod zemí. Jedná se o místo, kde Chravest vznikl, a pokud by bylo znovu osídleno, dojde nemrtvý věčného pokoje. Hvozd si však nechce nechat vzít své území, pod nímž město leží, a čerstvě probuzený lešij (viz Bestiář) s armádou běsů i zvířat bojuje o každou píď.

Co se dozvíte příště?

Za měsíc se můžete těšit na další ukázky z inspirační sekce knihy. O své dojmy a názory se s námi podělte v diskusi, která je umístěna na stránkách RPG Fóra (přispívat je možné i bez registrace).